Discussion:
wetenschap , filosofie en religie over 10
(te oud om op te antwoorden)
Dirk Selis
2007-07-11 15:16:47 UTC
Permalink
update 11 / 07 / 2007

1 DE TIEN GEBODEN

Ik ben de HEERE uw GOD , Die u uit Egyptenland, uit het diensthuis,
uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen
boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van
hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen,
noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de
misdaad der vaderen bezoeke aan de kinderen, aan het derde, en aan het
vierde lid dergenen, die Mij haten; En doe barmhartigheid aan duizenden
dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.
Gij zult den Naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de
HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn Naam ijdellijk gebruikt.
Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en
al uw werk doen; Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan
zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw
dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in
uw poorten is; Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde
gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevenden dage; daarom
zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.
Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat
u de HEERE uw God geeft.
Gij zult niet doodslaan.
Gij zult niet echtbreken.
Gij zult niet stelen.
Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten
vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch
zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.

Bron: Exodus 20:1-17, vertaling Statenvertaling uit de 17e eeuw2 DE TIEN ZIJNS VAN GODZijn wijsheid bezint het woord

Zijn onderricht spreekt het uit

Zijn kennis openbaart het

Zijn verdraagzaamheid bekroont het

Zijn vreugde harmonieert er mee

Zijn heerlijkheid verheft het

Zijn evenbeeld deelt zich erin mee

Zijn rust neemt het in zich op

Zijn liefde belichaamt het

Zijn trouw omarmt het

3 DE TIEN VOLGORDEN

De grootste psychologische zonde is tegen zijn levenskrachten inwerken ,
door het leven te gaan zonder zich bewust te zijn van de onderliggende
motieven . Psychologische zonde is in daden , woorden en gedachten
tegengesteld aan de wet van de universele harmonie .

Nummer 0 , de eerste stap
Het overleven en het leren maken van vrede . De zonde ervan is ongelijkheid.

Nummer 1, de tweede stap
Het individualisme en het leren voor zichzelf op te komen . De zonde ervan
is diegene die zijn ziel niet van zichzelf kan noemen , die bemeesterd
wordt.

Nummer 2 , de derde stap
Staat van vermenging en het leren dat succes voor hemzelf door vrienden komt
. De zonde ervan is hem die ondiplomatisch en intolerant is .

Nummer 3 , de vierde stap
De constructie en het leren van objectiviteit . De zonde ervan is niets van
zichzelf te geven zodat men slecht spreekt , slecht acteert , slecht
musiceert en slecht schrijft .

Nummer 4 , de vijfde stap
Dragen van verantwoordelijkheid en het leren dienstbaar te zijn . De zonde
ervan is alles van zich af te schuiven en anderen alles te laten opknappen .

Nummer 5 , de zesde stap
Het loslaten en het leren omgaan met vrijheid . De zonde ervan is weerstand
opwerpen als veranderingen noodzakelijk zijn .

Nummer 6 , de zevende stap
De huiselijkheid en het leren respecteren van de voorouders . De zonde ervan
is steeds in het zonnetje willen staan .

Nummer 7 , de achtste stap
De meditatie en het leren concentreren . De zonde ervan is oppervlakkigheid
.

Nummer 8 , de negende stap
De efficiëntie en het leren omgaan met macht . De zonde ervan is corruptie .

Nummer 9 , de tiende stap
Wijsheid en het leren van universele liefde . De zonde ervan is God te
negeren .

4 DE TIEN MEDITATIES

De eerste meditatie
De wereld is als een hotel , waarin mensen geboren worden en sterven.
Alles wat mensen bezitten is van iedereen . Ze zijn als toeristen die nooit
lang op dezelfde plek vertoeven .

De tweede meditatie
De wereld is een plaats waar mensen vrienden maken en verliezen . Zij
zijn zoals bomen die bladeren maken in de herfst en bladeren verliezen in de
herfst .

De derde meditatie
De wereld is een plaats waar het succes van de rijken en machtigen nooit
lang duurt . Het is als de maan bij nacht . De maan schijnt op alles totdat
er wolken komen . Of de volle maan verandert in de nieuwe maan en het licht
is verdwenen .

De vierde meditatie
De wereld is een plaats waar mensen dingen stelen waarvan ze denken dat
het waardevol is maar hun eventueel kunnen schaden . Ze zijn zoals motten
die zich aangetrokken voelen door licht en in het vuur verdwijnen .

De vijfde meditatie
De wereld is een plaats waar mensen zich geestelijk en fysiek uitputten
om bezitten te verwerven die hun niet kunnen helpen op het einde . Zoals je
met geld wel een huis maar geen thuis kan kopen .

De zesde meditatie
De wereld is een plaats waar mensen seks hebben die hen ongelukkig maakt
in de plaats van vreedzaam . Zij zijn als een boom geïnfecteerd met insecten
die de kracht van de boom afnemen .

De zevende meditatie
De wereld is een plaats waar mensen drugs gebruiken totdat ze het
onderscheid tussen goed en kwaad niet meer kunnen maken . Ze zijn zoals een
troebele waterkom dat niet meer zuiver is en niet meer kan reflecteren .

De achtste meditatie
De wereld is een plaats waar mensen actie ondernemen alsof het leven een
spel is . Ze zijn zoals gekken die bloemen gezien hebben en ze in de nacht
zoeken . Als het dag wordt zijn ze moe en hebben ze niets gezien .

De negende meditatie
De wereld is een plaats waar mensen gaan van religie naar religie gaan om
de waarheid te vinden maar enkel verwarring vinden . Ze zijn als een werkman
die een beeld maakt van een os maar als hij dan de os op het veld nodig
heeft hem niet kan gebruiken .

De tiende meditatie
De wereld is een plaats waar mensen deze principes navolgen maar
zichzelf bedriegen en niemand helpen . Ze zijn als een oester die een parel
bevat . Om de parel uit de oester te nemen dood men de oester .

5 En wat, monniken, is de edele waarheid van de oorzaak van lijden?1 Van onwetendheid als voorwaarde, ontstaan wilsformaties.

2 Van wilsformaties als voorwaarde, ontstaat bewustzijn.

3 Van bewustzijn als voorwaarde, ontstaan geest en lichaam.

4 Van geest en lichaam als voorwaarde, ontstaat de zesvoudige zintuigbases.

5 Van de zesvoudige bases als voorwaarde, ontstaat contact.

6 Van contact als voorwaarde, ontstaat gevoel.

7 Van gevoel als voorwaarde, ontstaat begeerte.

8 Van begeerte als voorwaarde, ontstaat hechten.

9 Van hechten als voorwaarde, ontstaat het proces van worden.

10 Van het proces van worden als voorwaarde, ontstaat geboorte.6 GEBRUIK VAN DE GETALLEN 0 TOT EN MET 9telefoonverbinder bij psychiaters :' bent u narcistisch ? druk dan op 0 '

' bent u dwangmatig ? druk dan herhaaldelijk op 1 '
' bent u afhankelijk ? vraag dan aan iemand om 2 te drukken '
' bent u hysterisch ? druk dan op 3 of 4 '
' bent u paranoïde ? wacht dan tot men u getraceerd heeft '
' bent u meervoudig persoonlijk ? druk dan op 5,6 en 7 '
' bent u onbekend ? druk dan op 8 '

' bent u ongenegen ? druk dan op 9 '

' bent u manisch depressief ? leg dan de hoorn neer '
' bent u schizofreen ? druk dan het cijfer in dat uw stem zegt '7 DE GETALLENSYMBOLIEK VAN DE TIENAlle dingen bestaan als een veelvoud van Een , onderscheid is er door
verhouding .

Drie bezit de sleutel van alle verborgen magie , schepper van de dodenhallen
, kracht uitstralend , verbergend met de duisternis , de zielen verzamelend
van de kinderen der mensen ; de duisternis zendend , de zielskracht bindend
; bestuurder van de negatie naar de kinderen der mensen
Vier is hij die de macht verliest . Hij , de heer van het leven voor de
kinderen der mensen .
Lichtend is zijn lichaam , vurig zijn aanmoediging ; bevrijder van de zielen
voor de kinderen der mensen .
Vijf is de meester , de heer van alle magische sleutels voor het woord dat
tussen mensen galmt .
Zes is de heer van het licht , het verborgen pad , delend de zielen van de
kinderen der mensen .
Zeven is hij die de heer is van het oneindige , meester van ruimte en
sleutel tot de tijden .
Acht is hij die de vooruitgang boekt , weegt en de dag der mensen in balans
brengt .
Negen is de vader , groots in zijn steun , vormend en veranderend uit het
vormloze
Mediteer op de symbolen die hier staan , sleutels zijn ze , echter verborgen
van de mensen .
Reik altijd opwaarts , o ziel van de morgend . Breng uw gedachten naar het
licht en het leven .
Vind in de sleutels der getallen , licht op het pad van leven naar leven .
Omring u met wijsheid , keer uw gedachten inwaarts . Sluit uw geest niet af
van de bloem van het licht .
Denk aan een beeld dat uit uw gedachten ontspruit . Denk aan de cijfers die
het tot leven brengen .
Helder is het pad voor hem die wijsheid heeft . Open de deur voor het
koninkrijk van het licht .
Schijn als de ochtendzon , kom uit het duister en leef in de dag .8 DE TIENZAPPER DOOR DIRK SELIS UITGEVONDENVoor kanalen van 0 tot en met 99

Uitgevonden in september 2006

chronologisch ;
00 -> kanaal 0
7 -> kanaal 7
0 -> kanaal 70
2 -> kanaal 72
6 -> kanaal 76
0 -> kanaal 60
8 -> kanaal 68

9 DE UNIVERSELE DECIMALE CLASSIFICATIE ( UDC )0 Generalia

1 Filosofie en psychologie

2 Religie en mythologie

3 Sociale wetenschappen

4 vacant

5 Natuurlijke wetenschappen

6 Technologie

7 Kunsten

8 Taal en literatuur

9 Geografie , biografie , geschiedenisElk ervan is weer onderverdeeld in een tiental

Momenteel zijn er een 65 000 subonderverdelingen10 VERPLEEGSTERRIJMPJE VAN 10One, two, three, four, five.
Once I caught a fish alive,
Six, seven, eight, nine ,ten,
Then I let it go again.
Why did you let it go?
Because it bit my finger so.
Which finger did it bite?
This little finger on the right.
188811 Raadseltje van tienTien Antwerpenaars kwamen eens samen en brachten evenveel Antwerpse handjes
( koekjes ) mee als dat ze mekaar een hand gaven . Hoeveel koekjes waren dat
?12 Cijfers en woordenvul in :

In deze zin zie je . keer de letter ' e ' staan13 EEN op de TWEE DRIElingen VIERden op de VIJFde van de ZESde hun ZEVENde
verjaardag , hoogACHTend hun toegeNEGEN TIENus .14 DE TIEN PLANETEN VAN HET ZONNESTELSELMERCURIUS

De Grieken gaven de planeet twee namen : Hermes als avondster en Apollo als
ochtendster . De temperatuur is de extreemste van allen en variëert
tussen -150 en 527 graden celsius . De dunne atmosfeer bestaat uit atomen
die door de felle zonnewind losgekomen zijn van het oppervlak .VENUS

De Grieken noemden haar Aphrodite , de Babylonische Ishtar , de godin van de
liefde . Het is de helderste ster van alle planeten en het derde meest
lichtgevend object na de zon en de maan . Soms wordt de zusterplaneet van de
aarde genoemd omdat ze ongeveer even groot is , maar de
oppervlaktetemperatuur kan oplopen tot 500 graden celcius , wat zelfs
voldoende s om lood te doen smelten .AARDE Er zijn honderden bijnamen voor de aarde in omloop zoals Tellus (
Romeins ) Gaia ( Grieks ) of blauwe planeet ( zoals gezien vanuit de
ruimte ) . De aarde bestaat uit een laag rotsen en een radioactieve kern van
gesmolten ijzer . 2 / 3 van het oppervlak bestaat uit ruimte . De atmosfeer
van de aarde verhoudt zich tot de diameter van de aardbol zoals de schel van
een ei ten opzichte van de dikte van het ei . Rond de planeet bevind zich
een magnetisch veld , de van Allen gordel , die gevaarlijke hoogfrekwente
straling tegen houdt .MARS

Genoemd naar de Romeinse oorlogsgod . Vanwege de felle rode kleur staat Mars
ook bekend als de rode planeet . Astronomen vermoeden dat de vele kanalen
een teken van leven zijn . In 1965 bezocht de Mariner 4 als eerste
ruimteschip de planeet .JUPITER

Enorm grote planeet , meer dan twee keer zo groot als de andere planeten
samen . Genoemd naar de Romeinse koning der Goden , bij de Grieken bekend
als Zeus . Jupiter is het vierde helderste object in ons zonnestelsel . Het
is een gasreus , met een zeer dichte atmosfeer rond een rotsachtige kern .
Jupiter ' s opmerkelijkste eigenschap is de rode vlek , een wervelend en
gasrijk hogedrukgebied dat zich ter hoogte van de evenaar bevindt .SATURNUS

Galileo was de eerste die er in slaagde om de ringen rond Saturnus waar te
nemen met een telescoop . De oorsprong van de ringen is een raadsel , al
weten astronomen dat de ringen zich steeds vernieuwen . Deze planeet heeft
ook nog 34 manen .URANUS

Doordat de planeet er zo blauw uitzag wist men dat men met een planeet te
maken had . Het methaan in de atmosfeer absorbeert het rode licht . Deze
planeet bestaat uit rotsen waarrond en waartussen zich bevroren gassen
bevinden .NEPTUNUS

Het bestaan van de planeet werd voorspeld uit berekeningen van de banen van
de planeten die een afwijking lieten zien erdoor . Een donkere vlek op het
zuidelijk halfrond kon verdwijnen en terug opduiken zag men met een onbemand
ruimteschip . Ook deze planeet bezit een ijzige atmosfeer .PLUTO

Pluto is de kleinste planeet van allen en is als enige nog niet bezocht door
een onbemand ruimteschip . Wellicht bestaat ze uit 70 % rots en 30 % ijs .
Pluto is echter zo klein dat men twijfelt aan de naam planeet en in de
streek ervan , de Kuiperbelt , zijn gelijkaardig grote rotsen gezien .XENA OF PLANET XDe planeet is een beetje groter dan Pluto en komt van drie keer zo ver als
Pluto staat van de zon .

In de zonsverduistering van 2006 kon men deze planeet zelfs met het blote
oog waarnemen .15 HET KAARTSPEL MET DE TIEN PLANETENIn de plaats van vier groepen harten , ruiten , schoppen en klaveren , vier
groepen met (punt , lijn , vierkant , kubus ) en op de kaarten van 1 tot en
met 10 een planeet tekenen in de volgorde van ons zonnestelsel . De heer ,
dame , boer vervangen door tekeningen van tijd ( zandloper ) , massa (
weegschaal ) , ruimte ( tekening met de banen van de planeten rond de zon )
. Een joker kan men dan met de afbeelding van de zon en nog een andere joker
met de maan op . Uitvinding van Dirk Selis

Samensteller en schrijver Antwerpenaar Dirk Selis ( 1964 - )
Houthakker
2007-07-11 22:48:00 UTC
Permalink
Wed, 11 Jul 2007 15:16:47 GMT "Dirk Selis" <dirk-***@pandora.be> is
niet gek meer, hij is nu knettergek.
Superkees
2007-07-12 10:11:35 UTC
Permalink
Post by Houthakker
niet gek meer, hij is nu knettergek.
Is kijken wanneer hij opgenomen wordt. Vicotr zit ook al een tijdje in
een gesloten inrichting.
Dirk Selis
2007-07-12 12:58:14 UTC
Permalink
Zijt gij ook al zo ne flurk van de foor die voor vogelverschrikker komt
spelen in de plaats van iets positief terug te geven ?

Dirk
Egbert
2007-07-12 14:23:28 UTC
Permalink
Post by Dirk Selis
Zijt gij ook al zo ne flurk van de foor die voor vogelverschrikker komt
spelen in de plaats van iets positief terug te geven ?
Dirk
genialiteit en tikkie-tikkie liggen dicht bij elkaar dirk! (ik spreek uit
ervaring :) )

Je hebt aan de postings zo schat ik, minstens een week besteed om alles te
compileren.
Dirk Selis
2007-07-12 17:30:37 UTC
Permalink
750 kB gecompileerd .

Dirk
Nieuwe Computer ©
2007-07-12 21:23:01 UTC
Permalink
Post by Dirk Selis
750 kB gecompileerd .
Dirk
Waarom zouden dirk en victor in een gesloten inrichting zitten ?
Slaat nergens op.

Groeten,
Wim
Superkees
2007-07-13 06:54:44 UTC
Permalink
On 12 jul, 23:23, "Nieuwe Computer ©"
Post by Nieuwe Computer ©
Post by Dirk Selis
750 kB gecompileerd .
Dirk
Waarom zouden dirk en victor in een gesloten inrichting zitten ?
Slaat nergens op.
Groeten,
Wim
Dirk nog niet, want die kan nog posten.

Van Victor horen we niets meer sinds zijn theorien over zwarte gaten
e.d.
Egbert
2007-07-13 09:55:05 UTC
Permalink
"Superkees" <***@gmail.com> wrote in message news:***@r34g2000hsd.googlegroups.com...
On 12 jul, 23:23, "Nieuwe Computer ©"
Post by Nieuwe Computer ©
Post by Dirk Selis
750 kB gecompileerd .
Dirk
Waarom zouden dirk en victor in een gesloten inrichting zitten ?
Slaat nergens op.
Groeten,
Wim
[Dirk nog niet, want die kan nog posten.

Van Victor horen we niets meer sinds zijn theorien over zwarte gaten
e.d.
]

Kan ook vakantie zijn.
Superkees
2007-07-14 19:35:55 UTC
Permalink
On 13 jul, 11:55, "Egbert"
Post by Superkees
On 12 jul, 23:23, "Nieuwe Computer ©"
Post by Nieuwe Computer ©
Post by Dirk Selis
750 kB gecompileerd .
Dirk
Waarom zouden dirk en victor in een gesloten inrichting zitten ?
Slaat nergens op.
Groeten,
Wim
[Dirk nog niet, want die kan nog posten.
Van Victor horen we niets meer sinds zijn theorien over zwarte gaten
e.d.
]
Kan ook vakantie zijn.
Ssssssst
victor
2007-07-14 23:35:10 UTC
Permalink
Post by Superkees
On 13 jul, 11:55, "Egbert"
Post by Superkees
On 12 jul, 23:23, "Nieuwe Computer ©"
Post by Nieuwe Computer ©
Post by Dirk Selis
750 kB gecompileerd .
Dirk
Waarom zouden dirk en victor in een gesloten inrichting zitten ?
Slaat nergens op.
Groeten,
Wim
[Dirk nog niet, want die kan nog posten.
Van Victor horen we niets meer sinds zijn theorien over zwarte gaten
e.d.
Kan ook vakantie zijn.
Ssssssst
He?
--
mvg, victor
victor
2007-07-14 23:58:04 UTC
Permalink
Post by Superkees
On 12 jul, 23:23, "Nieuwe Computer ©"
Post by Nieuwe Computer ©
Post by Dirk Selis
750 kB gecompileerd .
Dirk
Waarom zouden dirk en victor in een gesloten inrichting zitten ?
Slaat nergens op.
Groeten,
Wim
Dirk nog niet, want die kan nog posten.
Van Victor horen we niets meer sinds zijn theorien over zwarte gaten
e.d.
Ah, je dacht dat het posten mij verboden was ofzo?
--
mvg, victor
Superkees
2007-07-17 05:54:25 UTC
Permalink
Post by victor
Post by Superkees
On 12 jul, 23:23, "Nieuwe Computer ©"
Post by Nieuwe Computer ©
Post by Dirk Selis
750 kB gecompileerd .
Dirk
Waarom zouden dirk en victor in een gesloten inrichting zitten ?
Slaat nergens op.
Groeten,
Wim
Dirk nog niet, want die kan nog posten.
Van Victor horen we niets meer sinds zijn theorien over zwarte gaten
e.d.
Ah, je dacht dat het posten mij verboden was ofzo?
--
mvg, victor- Tekst uit oorspronkelijk bericht niet weergeven -
- Tekst uit oorspronkelijk bericht weergeven -
Hou het er maar op dat we je gemist hebben.

Typhoon
2007-07-15 11:44:27 UTC
Permalink
"Superkees" <***@gmail.com> schreef in bericht news:***@r34g2000hsd.googlegroups.com...
On 12 jul, 23:23, "Nieuwe Computer ©"
Post by Nieuwe Computer ©
Post by Dirk Selis
750 kB gecompileerd .
Dirk
Waarom zouden dirk en victor in een gesloten inrichting zitten ?
Slaat nergens op.
Groeten,
Wim
Post by Dirk Selis
Dirk nog niet, want die kan nog posten.
Van Victor horen we niets meer sinds zijn theorien over zwarte gaten
e.d.
Hierover meer:
No Escape: The Truth About Black Holes
http://amazing-space.stsci.edu/resources/explorations/blackholes/teacher/sciencebackground.html
--
Typhoon
Egbert
2007-07-16 19:09:58 UTC
Permalink
Post by Superkees
On 12 jul, 23:23, "Nieuwe Computer ©"
Post by Nieuwe Computer ©
Post by Dirk Selis
750 kB gecompileerd .
Dirk
Waarom zouden dirk en victor in een gesloten inrichting zitten ?
Slaat nergens op.
Groeten,
Wim
Post by Dirk Selis
Dirk nog niet, want die kan nog posten.
Van Victor horen we niets meer sinds zijn theorien over zwarte gaten
e.d.
No Escape: The Truth About Black Holes
http://amazing-space.stsci.edu/resources/explorations/blackholes/teacher/sciencebackground.html
Ik zie dat je een waarheids liefhebber bent!
Nog een tip.

http://e-watchman.com/essays/hosea-message-for-jehovahs-witnesses.html
victor
2007-07-14 23:33:49 UTC
Permalink
Post by Superkees
Post by Houthakker
niet gek meer, hij is nu knettergek.
Is kijken wanneer hij opgenomen wordt. Vicotr zit ook al een tijdje in
een gesloten inrichting.
Wie is Vicotr?
--
mvg, victor
m***@xs4a11.nl
2007-07-13 17:14:54 UTC
Permalink
Post by Dirk Selis
update 11 / 07 / 2007
1 DE TIEN GEBODEN
Leugenaar! De tien geboden zijn niet geupdate!
Lees verder op narkive:
Loading...